PRIVACY POLICY

Privacy notice – professionele contacten Euro Tap Rent

Met dit document wenst de betrokken organisatie bestaande uit Euro Tap Rent, haar contacten te informeren hoe zij overeenkomstig Europese Verordening 2016/679 (de GDPR), omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten natuurlijke personen en haar contactenpersonen bij ondernemingen, organisaties en overheden.

Euro Tap Rent verzamelt en gebruikt een aantal persoonsgegevens van haar contactpersonen. Zij is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke t.a.v. haar contactpersonen voor wat betreft deze persoonsgegevens en zij is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 23. De persoon verantwoordelijk binnen de organisatie voor de gegevensbescherming is mevrouw Tinie Verhulst en zij is bereikbaar via het e-mailadres privacy@eurotaprent.be.

Euro Tap Rent verzamelt mogelijks de volgende persoonsgegevens m.b.t. haar contactpersonen en klanten :

 • Naam en voornaam
 • Functie en werkgever
 • (Professioneel) adres
 • (Professioneel) e-mailadres
 • (Professioneel) telefoonnummer en/of mobiel nummer
 • Rekeningnummer

Euro Tap Rent verwerkt deze gegevens op basis van de volgende gronden :

 • De uitvoering van de overeenkomst in de mate dat het klanten-natuurlijke personen betreft ;
  Het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke indien het klanten-natuurlijke personen betreft in de mate dat de verwerking gebeurt m.o.o. het contact houden met de klanten en deze te informeren van de activiteiten van de organisatie ;
  Het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke indien het gegevens betreft die haar door een klant of professioneel contact werden doorgegeven. Op dat moment veronderstelt Euro Tap Rent dat haar belang om de betrokkene te (blijven) contacteren, zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene en dit gelet op de professionele en evenwichtige relatie tussen partijen.

Indien Euro Tap Rent deze persoonsgegevens niet rechtsreeks van u verkregen heeft, heeft zij deze bekomen via of van het bedrijf, de organisatie of de overheid m.b.t. welke wij u contacteren of via een bedrijf of organisatie waarmee Euro Tap Rent professionele contacten onderhoudt. De exacte bron zal u desgevallend op eenvoudig verzoek worden meegedeeld.

De gegevens worden verzameld omdat Euro Tap Rent een commerciële of professionele relatie heeft met de werkgever van de betrokkene of de betrokkene lid is van een organisatie of overheid met wie Euro Tap Rent professionele contacten onderhoudt. Euro Tap Rent – Joti Trans heeft deze gegevens nodig voor haar contacten met deze bedrijven, organisaties en overheden. Daarnaast kan Euro Tap Rent deze gegevens mogelijks ook gebruiken voor het informeren van het bedrijf, de organisatie, de betrokkene of deze overheid m.b.t. Euro Tap Rent en haar activiteiten.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die Euro Tap Rent gebruikt m.o.o. het bereiken van de bovenvermelde doeleinden. Daarnaast houdt Euro Tap Rent zich ook het recht voor om de verzamelde persoonsgegevens te delen met klanten, leveranciers en (professionele) organisaties met wie zij samenwerkt.

De verzamelde persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang de betrokkene actief is een sector, organisatie, overheid of bedrijf dat voor Euro Tap Rent interessant kan zijn.

De betrokkene heeft uiteraard het recht tot toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben evenals, in de gevallen waarin dit wettelijk mogelijk is, het recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in te trekken.

Bij discussie of twijfel over de correctheid van de verwerking van de persoonsgegevens door Euro Tap Rent, kan men steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (met kantoor te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; tel : +32 (0)2 274 48 00; fax : +32 (0)2 274 48 35; e-mail : contact@apd-gba.be).

Euro Tap Rent bevestigt dat zij de door haar verzamelde persoonsgegevens van de betrokkenen niet zal gebruiken voor geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling (profilering) en dat zij alleen persoonsgegevens zal overdragen naar derde landen met een passend beschermingsniveau.