Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – EURO TAP RENT, 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 23

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen EURO TAP RENT en de klant.
  2. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
  3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
  4. De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van EURO TAP RENT vervat in onderhavige algemene voorwaarden louter middelen verbintenissen zijn.
 2. OFFERTES
  1. Alle aanbiedingen van EURO TAP RENT zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van de klant binden EURO TAP RENT evenmin.
  2. Tussen EURO TAP RENT en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door EURO TAP RENT van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door EURO TAP RENT.
  3. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W. .
 3. PRIJS 
  1. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.
  2. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door EURO TAP RENT meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van en niet-limitatief (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/ loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/ grondstoffen. De nieuwe prijs zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per email aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien EURO TAP RENT deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.

 

 1. BETALING
  1. De facturen van EURO TAP RENT zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur, alsook zonder korting. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van EURO TAP RENT betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.
  2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire  vergoeding verschuldigd ten belope van 10%  van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100,00 €), onverminderd het recht van EURO TAP RENT om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt EURO TAP RENT zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant. In geval van betalingsproblemen is EURO TAP RENT gerechtigd om voor wat betreft de lopende orders integrale voorafgaandelijke betaling te vragen aan de klant.
  4. Betalingen die de klant aan EURO TAP RENT verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
  5. Indien er bij EURO TAP RENT op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/ of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt EURO TAP RENT zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van EURO TAP RENT in te gaan, behoudt EURO TAP RENT zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.
  6. De klant verleent EURO TAP RENT een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent EURO TAP RENT het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van EURO TAP RENT voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant EURO TAP RENT de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

 

 1. LEVERING
  1. De klant is verplicht om de door EURO TAP RENT geleverde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is EURO TAP RENT gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen.

Indien EURO TAP RENT de goederen aan de klant dient de leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant.

Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.

 1. De door EURO TAP RENT meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (+ 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven levertijd) in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat EURO TAP RENT nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat EURO TAP RENT hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. De klant kan zich in voorkomend geval evenmin op kosten van EURO TAP RENT elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen EURO TAP RENT en de klant.
 2. De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken in de levering dienen op het leveringsdocument te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen na de levering schriftelijk aan EURO TAP RENT te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Ieder gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert sowieso de onherroepelijke aanvaarding van de levering daarvan.
 3. EURO TAP RENT behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.
 4. Paletten, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven in elk geval eigendom van EURO TAP RENT. De klant is verplicht om deze op het eerste verzoek van EURO TAP RENT en op eigen kosten terug te bezorgen. De klant mag deze paletten, containers en andere hulpmiddelen niet aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor zij bestemd zijn. Indien EURO TAP RENT de paletten, containers en andere hulpmiddelen beschadigd terugkrijgt, is de klant hiervoor aansprakelijk en dient hij EURO TAP RENT hiervoor integraal schadeloos te stellen.
 5. De klant is verplicht om de bestelde goederen op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door EURO TAP RENT aan de klant is meegedeeld) in ontvangst te nemen. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de klant in ontvangst worden genomen, is EURO TAP RENT gerechtigd om de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is EURO TAP RENT gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen aan derden. In een dergelijk geval dient de klant EURO TAP RENT schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die EURO TAP RENT wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die EURO TAP RENT heeft geleden.
 6. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist (bijv. kraan of heftruck), zal hiervoor indien nodig een beroep op een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn steeds enkel en alleen ten laste van de klant.
 1. EIGENDOM & RISICO
  1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door EURO TAP RENT geleverde of te leveren goederen aan EURO TAP RENT verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
  2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van EURO TAP RENT heeft verlaten. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.
  3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt EURO TAP RENT onmiddellijk  en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van EURO TAP RENT op de beslagen goederen.
 2. ZICHTBARE EN VERBORGEN GEBREKEN
  1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 3  werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan EURO TAP RENT te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door EURO TAP RENT aanvaard. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen / verwerkt.
  2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 3 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan EURO TAP RENT te worden gemeld. De aansprakelijkheid van EURO TAP RENT voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door EURO TAP RENT niet aanvaard. Iedere (rechts)vordering van de klant tegen EURO TAP RENT is in dat geval onontvankelijk.
  3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt EURO TAP RENT niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan EURO TAP RENT hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
  4. De klant aanvaardt en erkent dat EURO TAP RENT de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van EURO TAP RENT kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
  5. De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en / of veranderd en /of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van EURO TAP RENT.
  6. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door EURO TAP RENT en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding ook. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
  7. Alle vrijwaringsvorderingen van de klant tegen EURO TAP RENT, uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de tijdige en gedetailleerde melding daarvan. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.
 3. EXONERATIE
  1. EURO TAP RENT verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. EURO TAP RENT is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
  2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is EURO TAP RENT niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de schade bestaat er naar keuze van EURO TAP RENT in om ofwel te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door EURO TAP RENT werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.
  3. EURO TAP RENT is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
  4. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens EURO TAP RENT vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.
 4. ONTBINDING
  1. EURO TAP RENT heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :

– indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 10 kalenderdagen in acht wordt genomen door EURO TAP RENT, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

– bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;

– bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;

– indien de zeggenschap over de klant wijzigt;

– indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;

– indien EURO TAP RENT gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens EURO TAP RENT wel zal nakomen;

 1. In geval van ontbinding is de klant aan EURO TAP RENT een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van EURO TAP RENT om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van EURO TAP RENT op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.
 1. OVERMACHT
  1. 1.Aangezien de verbintenis van de klant jegens EURO TAP RENT in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. 2.EURO TAP RENT is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de klant ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door EURO TAP RENT geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van EURO TAP RENT, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde  van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : uitputting van de voorraad van EURO TAP RENT; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van EURO TAP RENT; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … .
  3. 3.EURO TAP RENT is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.
  4. 4.EURO TAP RENT verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien EURO TAP RENT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan EURO TAP RENT het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.
 2. SPLITSBAARHEID
  1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

 

 1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen EURO TAP RENT en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE.